Informace o portálu HledejPrivát.cz

Obchodní podmínky

Tento portál neposkytuje žádné služby inzerované na tomto serveru, sexuální ani jiné a v žádném případě neručí za obsah vložený jednotlivými uživateli. Všechny osoby zde prezentované jsou starší 18 let.

Poskytovatel reklamy poskytuje inzerentovi zveřejnění reklamy formou datového prostoru na serveru www.hledejprivat.cz v rozsahu a formátu, jak je vymezen objednávkou, smlouvou, nebo jiným projevem vůle smluvních stran. Není-li sjednáno jinak, je reklamou míněno uveřejnění textových a obrazových materiálů sloužících k propagaci nabízených služeb včetně kontaktního telefonního čísla, adresy, popisu služeb, fotek, administrace podniku.

Inzerent bere na vědomí, že poskytovatel reklamy neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a prohlašuje, že tyto údaje jsou pravdivé a v souladu se zněním příslušných předpisů českého právního řádu.

Inzerent uděleným souhlasem k těmto Podmínkám výslovně prohlašuje, že disponuje všemi potřebnými právy k užívání ochranných známek a/nebo autorských práv k veškerým obrazovým a/nebo textovým materiálům použitým v objednané reklamě.

Inzerent prohlašuje, že je mu známo, že nesmí být reklama v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví, nebo národnosti nebo napadat náboženské nebo národnostní cítění, ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu, a že reklama nesmí napadat politické přesvědčení.

Inzerent výslovně a závazně prohlašuje, že všechny osoby případně na reklamě nebo v jejím rámci vyobrazené či vystupující jsou starší osmnácti let, popřípadě že splňují jiné zákonné podmínky dle legislativy jiných států.

Inzerent se zavazuje, že nahradí poskytovateli veškerou škodu vzniklou na základě a v souvislosti se zveřejněním reklamy neodpovídající zákonným požadavkům.

Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat uvedených na stránkách, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou.

Provozovatel je oprávněn bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby serveru upravovat.

Správce je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto Podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách serveru.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.